Biên bản chốt chỉ số đồng hồ điện

- Công ty CP QLCC chốt với khách hàng khi giao nhà.
Vui lòng click vào đường link sau để tải về máy