Bảng vật liệu nội thất kèm biên bản bàn giao

- Ghi rõ số chìa khóa bàn giao cho khách hàng. Ban QLDA chỉ giao chìa khóa cho khách hàng khi Phòng Kinh Doanh đã cho khách hàng ký biên bản bàn giao.
Vui lòng click vào đường link để tải về máy