Biên bản bàn giao

- Nhân viên của Phòng Kinh Doanh in và chịu trách nhiệm nội dung (bảng phân công đính kèm).
Vui lòng click vào đường link để tải về máy